Szakmai önéletrajz

1972-ben szereztem fizikus oklevelet az ELTE TTK nappali tagozatán. Szakdolgozatomat az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében (KFKI) készítettem 1971-72-ben mágneses vékonyrétegek vizsgálata témakörben. Az egyetem elvégzése után a KFKI-ban kezdtem dolgozni. 1973-76-ban doktori ösztöndíjas voltam, az egyetemi doktori címet 1976-ban nyertem el az ELTE-n. 1991-ben megszereztem a fizikai tudomány kandidátusa fokozatot. 1991 óta tudományos fõmunkatárs beosztásban dolgozom. 1995 óta az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet (SzFKI) Fémkutatási Osztályának tudományos osztályvezetõje vagyok.

1972-75 között a KFKI huzalmemória célprogramjának munkájában vettem részt. A többréteges memóriahuzal gyártástechnológiájának kidolgozásával kapcsolatos témakörben 1975-ben elkészítettem egyetemi doktori értekezésemet "Csatolt rétegek mágneses és tárolási tulajdonságai" címmel és 1976-ban megosztva elnyertem a KFKI Intézeti Díj II. fokozatát.

1976-ban bekapcsolódtam az üvegfémek kutatásába, melynek keretében elõször fõleg az gyorshûtéses üvegfém elõállítási technológia kidolgozásával foglalkoztam. 1977-ben elkezdtem az üvegfémek mag mágneses rezonancia (NMR) vizsgálatát az amorf ötvözetek atomi és elektronszerkezetének tanulmányozása céljából. A Ni-metalloid fémüvegek NMR-rel és alacsony hõmérsékletû mágneses szuszceptibilitás mérésekkel történõ vizsgálata témakörben dolgoztam a strasbourgi (Franciaország) Pasteur Egyetemen vendégkutatóként (1980. dec. - 1981. jún.) és az NSzK-beli Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként a Müncheni Egyetem Fizikai-Kémiai Intézetében (1985. jan. - 1986. aug.). Ebben a témakörben 1989-ben elkészítettem kandidátusi értekezésemet "Nikkel-metalloid fémüvegek mágneses tulajdonságai és rövidtávú rendje" címmel és elnyertem az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulai Zoltán Díját és a KFKI Jánossy Díját. Az 1988-89 években kifejtett publikációs tevékenységemért 1990-ben elnyertem az MTA SzFKI Kutatói Díját.

Az elmúlt két évtizedben foglalkoztam még a fémüvegek elektrolítikus úton történõ elõállításával, az amorf ötvözetek termikus stabilitásának tanulmányozásával, valamint részt vettem a magas hõmérsékletû szupravezetõk NMR vizsgálatában is.

1986-tól Zr-Ni típusú amorf fém-hidrogén rendszerekkel is elkezdtem foglalkozni egy MTA-NSF(USA) közös projekt vezetõjeként, majd több OTKA téma keretében közremûködõként. Ebben a témakörben több ízben voltam rövid tanulmányúton az USA-ban és ezen a területen dolgoztam a stuttgarti (NSzK) Max Planck Fémfizikai Intézetben is (1990. ápr. - 1991. jún.). Ez utóbbi tanulmányút során számos (Fe,Co,Ni)90(Zr,Hf)10 típusú ötvözetet állítottam elõ gyorshûtéssel és - nagyrészt az SZFKI-ban - vizsgáltam a keletkezett metastabil (amorf és kristályos) fázisok elektromos transzport, mágneses és termikus tulajdonságait.

Az 1991-94 évekre OTKA pályázatot nyertem el "Modulált összetételû ötvözetek" kutatására. Ennek keretében elektrolítikusan elõállított nanokristályos fémek és multirétegek elektromos transzport és mágneses tulajdonságait vizsgáltuk. Az 1995-98 évekre "Óriás magnetotranszport jeleségek vizsgálata nanofázisú fémekben", az 1997-2000 évekre "Egyfázisú nanokristályos fémek elõállítása és vizsgálata" címmel nyertem el OTKA pályázatot. Ezen kutatások széleskörû nemzetközi együttmûködés keretében folytak, az elmúlt évtizedben három TéT együttmûködés magyar koordinátora voltam. A multiréteges és nanokristályos témákban 1999. január és március között a British Council Science Fellowship ösztöndíjával a Bristoli Egyetemen (Anglia) dolgoztam, 2000. aug. és október között pedig a Tokyo Metropolitan University (Japán) meghívott vendégkutatója voltam. Jelenleg egy OTKA pályázatom (Alagutazó mágneses ellenállás ferromágneses/szigetelõ nanoszerkezetekben, 2002-2005) keretében folytatjuk a spinfüggõ elektrontranszporttal kapcsolatos kutatásokat.

Eddig több mint 140 angol nyelvû publikációm jelent meg, ebbõl 110 nemzetközi folyóiratokban, amelyekre a szakirodalomban több mint 620 hivatkozás történt. Nemzetközi tudományos rendezvényeken több esetben felkértek szekcióelnöknek, illetve meghívott elõadás tartására. Rendszeresen végzek referálást nemzetközi folyóratok és konferencia-kiadványok részére. Külföldön 35, belföldön mintegy 20 szakmai elõadást tartottam, részben konferenciákon, nagyrészt intézeti szemináriumok formájában. Számos hazai, fémfizikai témájú iskola szervezése mellett több nemzetközi konferencia és kisebb tudományos mûhely szervezésében vettem részt, mint a szervezõ- és programbizottság tagja vagy elnöke: Conf. on Metallic Glasses: Science and Technology (Budapest, 1980); 6th Int. Conf. on Soft Magnetic Materials (Eger, 1983); 14th Int. Conf. on Soft Magnetic Materials 14 (Balatonfüred, 1999); 1st and 2nd Int. Workshop on Electrodeposited Nanostructures (Budapest, 2001 and 2002). Az 1980-as konferencia kiadványának társszerkesztõje voltam. 1988-89-ben az ELFT Fémfizikai Szakcsoport titkáraként tevékenykedtem. 1996 óta “Nanofázisú fémek” címmel speciális elõadást tartok az ELTE TTK Fizikus Doktori Iskola Program keretében.

Németbõl felsõfokú, angolból és oroszból középfokú nyelvvizsgával, angolból konferencia szintû minõsítéssel rendelkezem.

Budapest, 2003. január 5.

Dr. Bakonyi Imre