Magyar Tudományos Akadémia
SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET
1121
Budapest, Konkoly Thege út 29-33,  tel: 392-2212

 

SZFKI SZEMINÁRIUM

 

MUNKABESZÁMOLÓK:

Matus Péter

NMR spinechó kettős rezonancia (SEDOR) alkáli fullerideken

Az alkáliadalékolt fullerének tulajdonságaiban fontos szerepet játszik a fullerén molekulák relatív orientációja, illetve az orientáció dinamikus megváltozása (a kristály "plaszticitása"), az orientációs rend vagy rendezetlenség lényeges és nemtriviális szerepet játszik többek között a szupravezető tulajdonságokban is.  A spinechó kettős rezonancia (spin-echo double resonance, SEDOR) módszer érzékeny a szomszédos atomok közötti korrelációkra, ezért ezzel a fullerének orientációs rendje lokálisan vizsgálható. A SEDOR eredményeket egyéb NMR tulajdonságok hőmérsékletfüggésével összevetve javaslatot teszünk a különböző A3C60 fulleridekben kialakuló orientációs hibákra és a hibakeletkezés dinamikájára.

 

 

Németh László

Pseudogap és fázisátalakulás (TaSe4)2I egydimenziós fémben

 

Egyes magashőmérsékleti szupravezetők állapotsűrűsége a Fermi-energia közelében lecsökken egy karakterisztikus hőmérséklet alatt, de még a szupravezető rend kritikus hőmérséklete felett. Mivel sztatikus rendparaméter létét nem sikerült kimutatni, a lecsökkent állapotsűrűséget pseudogapnek nevezik a szakirodalomban. Korábbi mérések (mágneses szuszceptibilitás, ARPES) arra utalnak, hogy a töltéssűrűség-hullám (CDW) alapállapottal rendelkező (TaSe4)2I egydimenziós fém is rendelkezik pseudogappel a fémes fázisban. Ezt alátámasztják NMR Knight-shift és spin-rács relaxációs ráta eredményeink is, amelyek azt mutatják, hogy a lecsökkent állapotsűrűség jellemzésére bevezetett „effektív gap” közel akkora, mint az alacsony hőmérsékleten kialakuló CDW gap.

A pseudogap eredetének értelmezésekor az eddigi modellek már a „normál” fázisban jelen lévő, véges koherenciahosszú fluktuáló CDW-ből indulnak ki és másodrendű fázisátalakulásra vezetnek. Ugyanakkor röntgendiffrakcióval csak lényegesen kisebb fluktuáló rendet látnak a fémes fázisban, mint ami megmagyarázná, hogy a pseudogap közel akkora, mint a rendezett fázis gap-je. Legfrissebb NMR spin-spin relaxációs eredményeink és spektrumaink azt az alternatív értelmezést támasztják alá, hogy a fémes fázisban „rejtett rendparaméter” van jelen (ez okozza a pseudogapet), és a CDW elsőrendű fázisátalakulásban jelenik meg.

 

 

 

2004. december 7. (kedd) de. 10:00

I. épület Tanácsterem

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!