Prof. Dr. dr. Habil. Varró Sándor  tudományos önéletrajza

 

   

 1955. július 25 - én születettem Dombóváron, gimnáziumi tanulmányaimat is ott végeztem fizika tagozaton, kitűnő eredménnyel.

            Egyetemi  tanulmányaimat  1974 - ben  kezdtem  meg a  szegedi  József Attila Tudományegyetem  ( JATE )  Természettudományi   Kara   fizikus   szakán.  Fizikus  hallgatóként először  a  kvantummechanikai  szóráselmélettel,  majd - tudományos  diákköri  munka keretében - intenzív  lézerterekben  végbemenő  szórásfolyamatokkal  foglalkoztam. Diplomamunkám  ebből a  tevékenységből nőtt ki. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat ( ELFT ) 1978 - as diákköri pályázatán a Társulat Ifjúsági Díjának első fokozatát nyertem el.  Az  Országos  Diákköri  Konferencián  1979- ben  megkaptam  az  Országos  Ifjúsági Tanács különdíját. Diplomamunkámat 1979 - ben kitűnő eredménnyel védtem meg.

            1979. szeptember 3 - tól 1982. február 3 - ig az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete   ( KFKI )  Szilárdtest - elméleti  Osztályán   doktori  ösztöndíjasként  dolgoztam. " Szabad elektronok  és intenzív fény kölcsönhatásának  elméleti vizsgálata " című egyetemi doktori értekezésemet 1981. október 14 - én summa cum laude minősítéssel védtem meg a JATE - n. " Elektronok  szórásfolyamatai  lézerfényben  és  mágneses  térben "  című  kandidátusi értekezésemet maximális pontszámmal 1986 - ban védtem meg.  "Elektronok nemlineáris folyamatai intenzív lézerfényben " című akadémiai doktori értekezésemet 1998 decemberében maximális pontszámmal védtem meg, majd 1999 februárjában elnyertem a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet. 2001. Október 30-án a Szegedi Tudományegyetem ( SZTE ) habilitált tagjává fogadtak. 2005 áprilisában megkaptam az SZTE által adományozott egyetemi magántanári címet.

            1982 - ben angol nyelvből, 1984 - ben orosz nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tettem. 1988 - ban német nyelvből Murnauban (Németország) az ottani Goethe Intézetben a " Mittelstufe II " fokozaton jó minősítéssel nyelvvizsgát tettem. 1999-ben  itthon német nyelvből megkaptam a középfokú C minősítést.

            1982 - ben tudományos munkatárssá, majd  1987 - ben  tudományos  főmunkatárssá minősítettek át, munkahelyem jelenleg is az MTA Szilárdtestfizikai  és Optikai Kutató Intézete ( SzFKI ). Az MTA Doktora fokozat elnyerése után 1999 áprilisában tudományos tanácsadóvá minősítettek át. 2000. január 1-től 2003-január 1-ig megbízást kaptam az MTA SzFKI Lézerfizikai Osztálya osztályvezetői teendőinek ellátásával. Fő tudományos feladatom önálló elméleti kutatómunka végzése az intenziv lézerfény és anyag nemlineáris  kölcsönhatásaival  kapcsolatban, valamint a kvantumoptika egyes területein. Ezen  belül  töltött részecskék lézernyalábokkal való kölcsönhatásával, különböző intenzív elektromágneses terek ( pl. sugárzási tér, homogén  elektromos ill. mágneses tér ) együttes  jelenlétében  lejátszódó  alapvető  szórásfolyamatokkal, sokfotonos  fotoeffektussal, valamint  fémeken  és  plazmán  keltett  magasrendű felharmonikusok illetve Röntgen-sugárzás elméleti  leírásával  foglalkozom. Ezen a területen jelenleg a pár-ciklusos intenzív femtoszekundumos lézerimpulzusok által indukált felharmonikuskeltés elméletén dolgozom, különös tekintettel az impulzusok abszolut fázisa szerepének vizsgálatára. Ez illeszkedik a "Fényhullámhosszon és rezgésidőn belüli skálákon szuperintenzív lézerterekben keltett legújabb nemlineáris "attofizikai" folyamatok elméleti és kísérleti vizsgálata" című jelenlegi OTKA projektem tematikájához.  Tevékenységem  a  Wigner-függvények elméletének  általánosítási  lehetőségeire,  a  lézeres részecske-gyorsítás valamint a kompakt  szinkrotronok problémakörére is kiterjedt. A kvantumoptika  területén korábban a haladóhullámú lézererősítőkkel foglalkoztam, jelenleg a kvantált sugárzási tér amplitúdója együttes eloszlásfüggvényeire,  illetve a  kvantum fáziseloszlásokra vonatkozó kutatásokat is végzek. Eddig öt OTKA projektben vettem részt, ezek közül kettőben témavezetőként. Ezenkívül négy TéT bilaterális projekt témavezetője voltam 1995. és 2003. között. Kiemelem, hogy a kvantumoptikai jelenségek elméletének hazai terjesztésében,  a  hazai lézeres  kultúra  ápolásában pályakezdésem óta aktívan részt  veszek. Az  Eötvös  Lóránd Fizikai Társulat Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoportjának, valamint az MTA Lézerfizikai Bizottságának jelenleg is tagja vagyok.                                                                                 

1985-ben a "Kvantumelektronika Alapjai", 1986-ban a "Lézerek",  1991-ben a"Lézerek Tudományos és  Műszaki Alkalmazásai", 1995-ben  a "Kvantumelektronika", 1999-ben a "Fény-Anyag Kölcsönhatás, Kvantumoptika" című iskolák  egyik  fő szervezője  voltam,  és  az ezen iskolák anyagait  tartalmazó kötetek szerkesztését valamint kiadását javarészt én végeztem. Hasonlóképpen, 1991-ben, 1994-ben, 1997-ben, 2000-ben és 2003-ban az  I., II., III., IV. ill. az V. "Kvantumelektronikai  Szimpózium"  kiadványainak  szerkesztésében és kiadásában is meghatározó szerepet játszottam. Több hazánkban megrendezett nemzetközi konferencia szervezésében is résztvettem ( 2nd International Conference on Multiphoton Processes (1980), 3rd International Conference on Laser Physics (1990), 5th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations (1997), 8th International Laser Physics Workshop (1999) ).

1981-ben  és  1983-ban  a  Trieszti Nemzetközi  Elméleti  Fizikai Központban ösztöndijasként töltöttem el 2 - 2 hónapot. 1980 és 1986 között összesen körülbelül fél évet töltöttem Moszkvában, ahol a Lebegyev Intézet ill. a Landau Intézet munkatársaival  végeztem  közös  kutató  munkát. 1983-ban és 1984-ben 2-2 hónapos munkavállaláson  voltam a  Helsinki Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén. 1986-ban és 1987-ben az arizonai Optical Sciences Center-ben dolgoztam 1 ill. 2 hónapot egy  közös  kutatási  projekt  keretében. 1983-tól  1999-ig  szoros  kapcsolatotot  tartottam fenn az Innsbrucki Egyetem Elméleti Fizikai Intézetével. Ezen  együttműködés  keretében eddig mintegy két évet töltöttem el Innsbruckban vendégkutatóként. Humboldt-ösztöndijasként 1988-89 -ben   Garchingban ( Németország )  a  Max  Planck  Institut  für  Quantenoptik - ban 20 hónapig, majd 1992-ben a  Freiburgi Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén 3 hónapig végzetem kutatómunkát elsősorban a kvantumoptika területén.      1992-től 1995-ig a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen másodállású docensként elméleti fizikát oktattam. 1996-ban az SZTE PhD képzési programja keretében "Nemlineáris folyamatok intenzív lézerfényben"   címmel   kétszemeszteres   előadássorozatot   tartottam  melynek  anyagát  egyetemi jegyzetként publikálták. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen tartottam PhD kurzusokat. Az utóbbi években DAAD professzori ösztöndíj keretében ( három hónap 2001-ben, két hónap 2004-ben ) a következő intézetekben dolgoztam : Abteilung für Quantenphysik – Universität Ulm, Ulm; Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching; Lehr – und Forschungsgebiet Laserphysik – Reinisch - Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Németország ). 2002-ben két hónapot töltöttem NATO professzori ösztöndíj keretében a Max Planck Institut für Quantenoptik ( Garching, Németország ) intézetben. Ugyanebben az évben egy hónapot dolgoztam Connecticutban ( Department of Physics, University of Connecticut, Storrs, USA ) ahol a mértékinvariáns relativisztikus Wigner-függvények vizsgálatával foglalkoztam.

            Eddigi tudományos  tevékenységem  elismeréseképpen  1981-ben KFKI főigazgatói jutalomban, 1983-ban a  "Szilárd testek  kutatása  országos  kutatási főirány" pályázatán kiírt jutalomban részesültem. 1982-ben KFKI Intézeti Ifjúsági Díjjal tüntettek ki. 1983-ban  elnyertem  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Ifjúsági  Díját,  és  1985-ben  a KFKI Jánossy Díját. 1987-ben megkaptam az ELFT Schmid Rezső Díját. Eddig 91 tudományos publikációm jelent meg, többségük a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban, melyekre körülbelül 450  hivatkozás történt. Több mint 100  idegennyelvű előadást  tartottam, jelentős részüket  nemzetközi  konferenciákon,  szemináriumokon,  illetve  Európa  és az USA  különböző  kutatóintézeteiben  és egyetemein.

 

Budapest, 2007. április

 

                                                                                                             Varró Sándor