SZFI Szeminárium
Iglói Ferenc
(Wigner FK SZFI)
Komplex fizikai rendszerek és a 2021. évi fizikai Nobel-díj

A Svéd Tudományos Akadémiától a 2021. évi fizikai Nobel-díjat Syukoro Manabe, Klaus Hasselmann és Giorgio Parisi kapták „a komplex fizikai rendszerek megértéséhez nyújtott úttörő hozzájárulásukért”. Az előadás első felében röviden ismertetjük a díjazottak legfontosabb eredményeit. Ezt követően részletesebben tárgyaljuk Parisi-nak a rendezetlen rendszerek témakörében elért eredményeit. Ennek keretében ismertetjük a rendezetlenségből származó fluktuációk különböző formáit és azok szerepét a soktestrendszerek kollektív viselkedésében. Külön figyelmet szentelünk a spinüvegek esetén talált replikaszimmetria-sértő állapotoknak, amelyek az anyag új szerveződési formáját jelentik.

2021. november 9. kedd, 10.00
1. ép., tanácsterem, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1636099995334?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d